PSYKOLOG

Psykolog i Trondheim med kort ventetid. Vi har ingen driftsavtale, men du kan komme fort inn til effektiv, spesialisert kognitiv atferdsterapeutisk behandling av blant annet angst, traumer, PTSD, OCD, depresjon og stress. Enkelte kan få tilskudd eller betalt behandling fra forsikringsselskap, arbeidsgiver eller kommune.

Psykolog i Trondheim

DE TRE FORUTSETNINGENE FOR EFFEKTIV PSYKOLOGBEHANDLING

1.

Relasjon og relevans


Når man kommer til en psykolog skal man oppleve at man blir møtt med nysgjerrighet, forståelse og respekt. Psykologbehandling kan bare være effektiv når det skapes en god arbeidsallianse mellom klienten og psykologen og man tar utgangspunkt i den enkeltes særegne situasjon.

2.

Effektive metoder


Metodene er ingenting uten relasjonen, men man kommer heller ingen vei uten effektive verktøyer, som kan tilpasses og målrettes de vedlikeholdende faktorene man sammen identifiserer. Forskjellige problemstillinger krever vidt forskjellige tilnærminger for å virke, så det kreves en psykolog som kjenner forskningen og metodene usedvanlig godt.


3.

Psykologens erfaring


Å tilpasse generelle metoder til den enkeltes særlige omstendigheter, ønsker og behov er ingen lett oppgave. Det krever en god dose viten, vilje og  erfaring med lignende problemstillinger i lignende situasjoner.


EVIDENSBASERT PSYKOLOG-BEHANDLING

At psykologbehandlingen er evidensbasert betyr at behandlingen for den enkelte problemstillingen har blitt undersøkt i mange, godt kontrollerte studier i flere forskningsmiljøer og gjennomgående vist at behandlingen er trygg og effektiv.

KOGNITIV ATFERDSTERAPI ER EGENTLIG MANGE, SPESIFIKKE TERAPIER


Vi anvender en form for psykoterapi som heter kognitiv atferdsterapi. Vi har valgt denne terapiretningen fordi den er den klart mest undersøkte formen for psykoterautiske behandling og er anbefalt førstvalgsbehandling for de fleste psykiske lidelser i de offentlige retningslinjene både i Norge og i utlandet. Dette skyldes at den utover å være godt undersøkt også har vist seg å være den mest effektive, bivirkningsfri og trygge behandlingsformen og også er grundig undersøkt som behandlingsform for samtlige hyppig forekommende psykiske lidelser.

Det er samtidig viktig å være bevisst om at kognitiv atferdsterapi er en paraplybetegnelse som i virkeligheten dekker over flere veldig forskjellige tilnærminger, som alle dog har det til felles at de fokuserer på å oppnå bedring via å identifisere og endre uhensiktsmessige tanker og handlinger. De indre forskjellene er faktisk så store at den kognitive atferdsterapien man benytter i evidensbasert behandling av f.eks. sosial angst har vist seg ikke å fungere for f.eks. OCD. Enkelte av metodene man benytter å alminnelig angstbehandling innebærer faktisk til og med en risiko for en forverring av OCD!

Ved mange psykiske lidelser har den intense forskningen også gjort det mulig å identifisere den aller mest effektive sammensetningen av kognitive atferdsterapeutiske verktøyer og hvilke som kan utelukkes, fordi de ikke bidrar vesentlig til virkningen av behandlingen. F.eks. kan søvnløshet og de fleste fobier i de fleste tilfellene behandles på så lite som 5 samtaler som en følge av dette. Disse behandlingene er primært atferdsrettede, fordi forskningen har vist at den kognitive delen av behandlingen i de fleste tilfellene kan unnværes.


Våre psykologer nøyer seg altså ikke "bare" med å benytte trygg og effektiv behandling, vi holder oss hele tiden oppdatert på endringer i evidensen og endrer praksis, når tilstrekkelig forskning foreligger.