Priser

Leger og psykologer med kort ventetid i Trondheim sentrum

Individuelle tjenester psykologer og leger

Psykoterapi hos lege eller psykolog

Samtalene er 45 min., ink. betaling og booking av neste samtale.

kr. 1.350

Fremtidsfullmakt

Inklusive innhenting av legejournal, undersøkelse, rapportering av resultater, vurdering og attestering.

kr. 8.995

Drop in time hos lege

Konsultasjonen er 20 min., ink. betaling og booking av neste samtale.

kr. 595

Intelligenstester

WISC-V, WAIS-IV, WPPSI-IV med rapport.

kr. 7.995

Drop in time hos psykolog

Samtalen er 45 min.


kr. 1.350

Personlighetstest

Ink. administrasjon av personlighetstesten NEO-PI-3, resultatoppgjørelse og personlig testrapport.

kr. 1.950

Online videosamtale med psykolog

45 minutters samtale, ink. booking av neste samtale og betaling


kr. 1.350

Videokonsultasjon med lege på nett

20 minutters konsultasjon, ink. betaling. 

kr. 595

Transporttid ved tjenester utenfor klinikken

Faktureres per påbegynte 15 minutter etter faktisk brukt transporttid

kr. 1.750

Kilometertillegg ved tjenester utenfor klinikken

Faktureres per påbegynte kilometer etter faktisk brukt transportvei

4.50 kr./km

Ettermiddagstillegg for tider fra 15:30 til 18:00

50 % av tjenestens pris

Ettermiddagstillegg for tider fra kl. 18:00

100 % av tjenestens pris

Fakturagebyr per sendt faktura

kr. 50

Assessment

Personlighetstest med NEO-PI-3

Ink. testadministrasjon, individuell testrapport til testperson og arbeidsplass, personlig tilbakemelding testperson og personlig feedback til arbeidsplass.

kr. 5.950

Kognitiv evnetest

Ink. administrasjon av WAIS-IV, testrapport og personlig tilbakemeldingssamtale til testperson og bestiller.

kr. 10.950

Utvidet kognitiv evnetest

Ink. administrasjon av WAIS-IV og standardisert test av emosjonell og sosial intelligens. Tilbakemelding i form av testrapport og samtale med testperson og bestillende firma.

kr. 14.950

Spesifikk kognitiv evnetest

Undersøkelse av problemløsningsevne og evne til logisk resonnering, ink. administrasjon, testrapport og tilbakemelding til testperson og bestiller.

kr. 5.950

Full kognitiv evnetest

Ink. undersøkelse av hukommelse, problemløsningsevne, språklig evne, allmennviten og arbeidstempo med WAIS-IV og spesifikke undersøkelser av sosial og emosjonell intelligens, oppmerksomhetsevne og eksekutiv funksjon.

kr. 21.950

Full undersøkelse av kognitiv og personlig egnethet for spesifikk stilling

Ink. alle elementer fra "Full kognitiv evnetest" og "Personlighetstest med NEO-PI-3" samt undersøkelse av spesifikke jobbkrav og beregning av match på bakgrunn av stillingsprofilen.

kr. 29.950

Utredning

Førstegangsbesøk

Inkluderer gjennomgang av sykdomshistorie, hva utredningen ønskes brukt til, innledende undersøkelse av differensialdiagnoser og mulige komorbide tilstander samt rådgivning omkring utredningsmuligheter, utredningens innhold og evt. beregning av pristilbud.


Samtalen varer 70 min., ink. betaling.

kr. 2.050

ADHD

Utredning og diagnostisering av ADHD omfatter oftest anamnesteoptak via intervju, kognitiv testing av generelt kognitivt funksjonsnivå (intelligens), oppmerksomhetsfunksjon og impulsivitet, og innhenting av informasjon om symptomer i barnehage, skole, utdannelse eller jobb. I tillegg skal differensialdiagnoser utelukkes. I en del tilfeller utføres ytterligere nevropsykologiske eller nevropsykiatrisketester for å undersøke f.eks. aspekter ved auditiv og visuell oppmerksomhet, verbalt og visuelt korttids- og arbeidsminne, eller spesifikke eksekutive funksjoner for å kunne gi spesifikke og konkrete råd mht. behandling, tilpasninger, støtte, individuelle, kompensatoriske strategier og lignende.

Pris etter avtale

Autismespektrumforstyrrelse

Utredning for autisme innebærer som regel bruk av kartleggingsskjemaer for måling av tidlig utvikling og nåværende autismesymptomer i flere kontekster, anamneseopptak og undersøkelse av differensialdiagnostiske problemstillinger og mulig komorbiditet. Det generelle kognitive funksjonsnivået skal undersøkes for å utelukke generelle eller spesifikke kognitive svekkelser. Endelig gjennomfører man som regel en spesifikk, diagnostisk autismeobservasjon for å ha et standardisert mål på evne til sosial gjensidighet, sosial kommunikasjon, og begrensede interesser og repetitiv atferd.

Pris etter avtale

PTSD

Undersøkelse med tanke på diagnostisering av PTSD består av en undersøkelse iht. traumekriteriene av den eller de ubehagelige hendelsene man har vært utsatt for. Deretter undersøkes det aktuelle symptombildet og symptomutviklingen siden hendelsene iht. de øvrige kriteriene for PTSD. Endelig skal differensialdiagnostiske problemstillinger undersøkes og utelukkes.

Pris etter avtale

OCD

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) dekker egentlig over tre forskjellige lidelser, primært obsessiv lidelse, primært kompulsiv lidelse og blandet obsessiv-kompulsiv lidesel. I tillegg finnes den nært beslektede tvangspreget personlighetsstruktur. Utredningen vil som regel bestå av en blanding av kartleggingsskjemaer, klinisk intervju og standardiserte, spesifikke OCD-intervjuer, som regel CY-BOCS eller Y-BOCS. Noen ganger måles også graden av forstyrrelse og involvering av resten av familien i OCD'en.

Pris etter avtale

Angstlidelser

Angstlidelsene innbefatter bl.a. sosial angst, panikkangst, agorafobi, generalisert angstlidelse og spesifikke fobier. Undersøkelsens art og omfang avhenger i stor grad av hvilken angsttypedet er snakk om og hva man ønsker å bruke utredningen til. Et klinisk intervju med anamneseopptak inngår sågodt som alltid, men i tillegg inngår ofte kartleggingsskjemaer fra flere kontekster, spørreskjemaer og standardiserte intervjuinstrumenter.

Pris etter avtale

Depresjon

Diagnostisk dekker begrepet depresjon egentlig over flere forskjellige depressive lidelser, som til dels også atskiller seg fra hverandre med hensyn til anbefalt behandling. Behandlingsmessig er det også vesentlig at depresjonens alvorlighet vurderes, da både type og rekkefølge av elementene i beste behandlingspraksis er avhengig av depresjonsdybden. 

Pris etter avtale

Tics-lidelser

Motoriske tics, vokale tiks og Tourette syndrom. Utredningen omfatter både kliniske intervju med personen selv og ofte også personer i vedkommendes familie og screening og måling av symtomer med standardiserte kartleggings- og intervjuinstrumenter. Differensialdiagnostiske vurderinger kan være vanskelige og omfattende opp i mot andre former for repetitiv atferd, f.eks. ritualer ved autisme og tvangshandlinger ifm. OCD.

Pris etter avtale

Veiledning og undervisningstjenester

Individuell veiledning hos lege eller psykolog

Samtalene er 60 min., ink. betaling.

kr. 1.950

Gruppeveiledning hos lege eller psykolog

Varighet 60 min.

kr. 2.200

Workshopper

Per 60 minutter. Inklusive forberedelse, materialer og opp til 10 deltakere i klinikkens lokaler. Tillegg for kilometer, reisetid og/eller evt. leie av andre lokaler ved flere deltakere eller ønske om andre lokaler. Må bookes minimum 3 timer.

kr. 2.950

Kurs

Varighet og pris etter avtale, evt. ink. bespisning og lokaler.


Etter avtale

Online konferanser, workshopper, kurs, eller undervisning

Opp til 12 deltakere. Ved større antall kan andre vilkår gjelde.Som ved fysisk

Undervisning/foredrag

Pris per 60 minutters undervisning. Pris er inklusive forberedelse, materialer og opp til 10 deltakere i klinikkens lokaler. Tillegg for kilometer, reisetid og/eller evt. leie av andre lokaler ved flere deltakere eller ønske om andre lokaler.

kr. 3.450