UTREDNING

UTREDNING FOR PSYKISKE LIDELSER


ADHD

Autismespektrumforstyrrelse

OCD

Angstlidelser

PTSD

Personlighetsforstyrrelse

Ticslidelser

Atferdsforstyrrelser


SECOND OPINION


Psykiatriske diagnoser

Nevropsykologiske vurderinger

Behandlingsplaner

Behandlingstilbud

Somatiske diagnoser

UTREDNING FOR NEVROPSYKOLOGISKE LIDELSER


Post-commotio syndrom

Eksekutiv dysfunksjon

Oppmerksomhetsforstyrrelse

Hukommelsesvansker

Arbeidsminne

Kognitiv svikt